REKLAMA

REKLAMA

„Będę dążył do tego, aby dalej pracować na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców”. Siedem pytań do wójta gminy Kuźnica

Mam mnóstwo pomysłów na rozwój gminy. Jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami, znam i rozumiem ich potrzeby - zapewnia obecny wójt gminy Kuźnica Paweł Mikłasz, który chce kontynuować rządzenie gminą przez kolejne lata. Zadaliśmy mu siedem pytań, aby mógł opowiedzieć o swoich planach i inwestycjach, które chciałby zrealizować. 

REKLAMA

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na wójta?

- Decyzję o kandydowaniu podjąłem, ponieważ chciałbym kontynuować pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz dokończyć realizację rozpoczętych inwestycji.

Nie boję się podejmować decyzji, co jest kluczowe w pełnieniu funkcji wójta gminy. Wójtem jestem już drugą kadencję. Skutecznie pracuję na rzecz mieszkańców gminy. Jestem osobą zaangażowaną w działalność publiczną oraz społeczną.  

Mam mnóstwo pomysłów na rozwój gminy. Jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami, znam i rozumiem ich potrzeby. Bardzo często dyskutuję, analizuję oraz wyjaśniam pojawiające się wątpliwości. Kontakt z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważny, zyskałem go w głównej mierze dzięki temu, iż od urodzenia mieszkam w gminie Kuźnica. 

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Moim celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację inwestycji i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dostrzegam wiele obszarów, które wymagają nakładów i działań. Mam wiele pomysłów na rozwój gminy Kuźnica.

Dzięki temu, że od wielu lat jestem samorządowcem, mam wiedzę jak zrealizować plan rozwoju gminy. W przeciągu dwóch kadencji pozyskałem prawie 64 miliony złotych dofinansowań na realizację inwestycji ze źródeł zewnętrznych, co pozwoliło na rozwój gminy oraz realizację przedsięwzięć długo wyczekiwanych przez mieszkańców.

Czy obawia się pan konkurentów?

- Ogromną zaletą demokracji jest możliwość kandydowania w wyborach. Z szacunkiem odnoszę się do kontrkandydata. Jestem zmobilizowany do działania i realizacji kolejnych projektów. 

Niezależnie od wyników wyborów trzymam kciuki za rozpoczęte projekty i inwestycje, które przyczynią się do rozwoju gminy. 

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się Pan pochwalić?

- Pozyskanie tak wielkich pieniędzy pozabudżetowych to zdecydowanie największy sukces dwóch moich kadencji. Wydatki w tegorocznym budżecie wynoszą 34,5 mln zł, z czego aż 18,6 mln zł są to inwestycje.

Gmina obecnie posiada lokaty bankowe na kwotę 6,6 mln zł, natomiast pozostałe do spłaty kredyty wynoszą 3,65 mln zł. Po rozliczeniu kolejnych projektów ze środków unijnych jesteśmy w stanie sfinansować duże wydatki inwestycyjne w 2024 roku (prawie 17 mln zł ) bez udziału kredytów. 

Wspomnę także, że moja długoletnia praca na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego została doceniona. W maju 2022 r. zostałem  odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Na rozwój gminy Kuźnica ze środków zewnętrznych pozyskano niespełna 64 mln zł. Wykonano prawie 16 km dróg gminnych, na które pozyskano ponad 31 mln zł dofinansowania oraz ok. 27,5 km dróg powiatowych, gdzie gmina partycypowała w kosztach przebudowy.

Poprawiono infrastrukturę drogową poprzez realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych m.in.: droga Kuźnica-Czuprynowo, Czuprynowo-Łosośna Mała-Wołkusz,
Kowale, Wołkusze-Łowczyki, Czuprynowo-Parczowce, Parczowce, Klimówka. Zawarto umowy na przebudowę drogi w Mieleszkowce Zalesiańskie oraz ul. Kresowa,
ul. Sosnowa, ul. Wschodnia w Kuźnicy. Inwestycje te są w trakcie realizacji.

W Kuźnicy przebudowano łącznie z całą infrastrukturą drogową (tj. kanalizacja burzowa, wodociąg i kanalizacja sanitarna oraz oświetlenie) następujące ulice: Leśną, Graniczną, Grodzieńską,  Pogodną, Słoneczną, Wichrową, Sportową, Rolną i Pogodną, a także Wschodnią, Gajową oraz Polną.

Obecnie inwestycje są w fazie procedury przetargowej tj. ul. Szkolna, ul. Podlipska, plac postojowy przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy.

Poprawa życia mieszkańców to także rozwój inwestycji komunalnych. Za kwotę prawie 4 mln zł wybudowano nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bazowej w Kuźnicy.

Udało się pozyskać ponad 16 mln zł na inwestycje dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w Kuźnicy.  Modernizację sieci wodociągowej oraz przebudowę z rozbudową hydroforni w Kuźnicy i Kuścińcach rozpoczęto w 2023 r. Obecnie obie inwestycje są w trakcie realizacji.

Mieszkańcy gminy otrzymali wsparcie na montaż instalacji OZE. Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości ponad 2 mln zł.

W latach ubiegłych na modernizację oświetlenia ulicznego w Kuźnicy pozyskano kwotę wysokości ponad 900 tys. zł. Z tych środków zmodernizowano oświetlenie na ulicach: Sokólskiej, Grodzieńskiej, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, Jagiellońskiej, Topolowej, Granicznej, Kopernika, Podlipskiej i Sidrzańskiej. Prawie 500 tys. zł pozyskano na wymianę oświetlenia na energooszczędne we wszystkich miejscowościach gminy Kuźnica. Inwestycja będzie realizowana w 2024 r.

Na termodernizację budynku Szkoły Podstawowej pozyskano ponad 3 mln zł. Na inwestycje dotyczące przedszkola pozyskano kwotę ponad 700 tys. zł, w tym ponad 500 tys. zł na adaptację przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Zadbano o przestrzeń publiczną budując dwa place zabaw, na ten cel pozyskano ponad 100 tys. zł.

Na rozwój ochotniczych straży pożarnych (zakup sprzętu, samochodów) pozyskano środki w wysokości ponad 1,8 mln zł, z czego ponad 470 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuźnica. W latach 2023-2024 r. gmina Kuźnica pozyskała środki na zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Kuźnicy w wysokości ponad 1 mln zł. Pozostałą kwotę w wysokości ponad 0,5 mln zł stanowić będą środki z budżetu gminy Kuźnica.

Pozyskano środki zewnętrzne na renowację zabytkowej kapliczki w Wołkuszach oraz usuwanie azbestu i odpadów z folii rolniczych.

Nasza gmina nie posiada tyle środków, żeby realizować budowę dróg i innych inwestycji z własnych środków, dlatego cała nasza praca w tej mijającej kadencji skupiała się na tym, żeby tych środków pozabudżetowych pozyskiwać jak najwięcej.

Jest to nasz największy sukces, który osiągnęliśmy, wspólnie z całą radą gminy i mieszkańcami. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy oraz aktywnie działali na rozwój naszej lokalnej społeczności.

Co uznaje Pan za swoją największą porażkę?

- Porażki nas nie omijają, ale jest ich zdecydowanie mniej i staramy się je na bieżąco eliminować.

Oczywiście, że zdarzają się negatywne głosy, a nawet konkretnie przeszkody w realizacji niektórych zadań. Wiele istotnych dla społeczności lokalnych zadań nie wpisuje się w żaden z programów operacyjnych. Określanie minimalnej wartości projektów, jakie mogą być zgłaszane do konkursu na poziomie, który często przekracza możliwości finansowe małych samorządów, także stanowi utrudnienie. Nie wszystkie inwestycje realizujemy tak szybko jakbyśmy chcieli. 

Najgorsze w pracy wójta jest to, że niektórych problemów nie da się rozwiązać, ponieważ czasami nie pozwalają na to przepisy lub brakuje warunków źródeł dofinansowania. Ewentualne niepowodzenia czynią silniejszym i pozwalają wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jestem osobą, która z poparciem mieszkańców dąży wytrwale do wyznaczonego celu.

Jakie cele stawiałby Pan sobie na najbliższe pięć lat w przypadku wygranej?

Plany na przyszłość:

Przebudowa dróg w sołectwach: Bilminy i Palestyna, Szymaki, Wołkusze, Cimanie, Białobłockie, Chreptowce,  budowa drogi dojazdowej na cmentarz prawosławny, wspólnie z powiatem sokólskim: Długosielce-Wyzgi-Milenkowce, Czuprynowo-Kruglany oraz Wołkusze- Starowlany, 
budowa Centrum Kultury w Kuźnicy (GOKiS, Biblioteka, Klub Seniora),
dokończenie przebudowy ulic w Kuźnicy, np.: ulica Bilmina, Wodna, Graniczna, Sokólska, Kolejowa, Grodzieńska, Bazowa, Bazyliańska,
modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie,
zagospodarowanie terenu wokół „zalewu”,
modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kuźnica i dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
pozyskanie kolejnych dofinansowań na odnawialne źródła energii dla mieszkańców (fotowoltaika, pompy ciepła).

To tylko część projektów, które planuję zrealizować w kolejnej kadencji, ponieważ nie da się wszystkiego wymienić. Jestem otwarty na potrzeby mieszkańców. Okazją do przedstawienia przez mieszkańców potrzeb i oczekiwań będą konsultacje w zakresie przygotowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica.

Co by pan robił, gdyby nie został pan wójtem?

- Ponad 25 lat związany jestem z samorządem terytorialnym. Od 1998 roku pełniłem funkcję sekretarza gminy Kuźnica. W 2014 roku zostałem wybrany na wójta gminy Kuźnica i moja funkcja trwa do dzisiejszego dnia. Będę dążył do tego, aby dalej pracować na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców, aby spokojnie odejść na zasłużoną emeryturę i zakończyć swoją wieloletnią pracę w miejscu bliskim mojemu sercu.

opr. (orj)

REKLAMA

Wróć do początku strony